REKLAMAČNÍ ŘÁD

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Záruka – Práva z vadného plnění v souladu s Zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

§ 2165 Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

§ 2167 Ustanovení § 2165 se nepoužije
a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

§ 2170 Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

§ 2112 Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci. 

§ 2115 Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení.
Podle Zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele §19, odst.3 Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.

Podle §2106 a §2107 má kupující právo při podání „reklamace“ určit, jakým způsobem má být vyřízena. V případě, kdy je vada nepodstatným porušením smlouvy, vybere si kupijící mezi opravou nebo slevou z ceny zboží. V případě, kdy jde o podstatné porušení smlouvy, je volba kupujícího rozšířena navíc o možnost požadovat dodání nové věci a odstoupení od smlouvy. 

Při podání reklamace je nutné jednak vytknout vadu (upozornit na existenci vady nebo na její projevy), jednak uvést uplatnění konkrétních práv z odpovědnosti za vady (určení toho, co kupující v důsledku vady požaduje, podle §2106 a §2107). Vysvětlení je v textu níže, který objasňuje § 545 – § 654 Právní skutečnosti, nového Občanského zákoníku: citace z epravo.cz „Reklamace sama o sobě nemá přímé právní účinky. To znamená, že pokud kupující pouze sdělí prodávajícímu, že prodaná věc má vadu, aniž s touto vadou uplatnil příslušné právo z odpovědnosti za vady, nevznikají prodávajícímu na základě tohoto právního úkonu vůči kupujícímu žádné konkrétní povinnosti. Reklamaci je vždy třeba spojit s uplatněním zvoleného práva z odpovědnosti prodávajícího za vady. K tomuto závěru dospěla i soudní praxe, když dovodila, že k tomu, aby uplynutím záruční doby nedošlo k zániku práv z odpovědnosti za vady věci prodané v obchodě, nestačí, že kupující v záruční době vytkl vady věci, nýbrž je nutné, aby v téže lhůtě uvedl, jaké právo z tohoto důvodu u prodávajícího uplatňuje.“

Záruční podmínky

Firma O.K.BAG s.r.o. poskytuje záruku na zboží v rozsahu obecně platných předpisů, a to po dobu uvedenou v záručním listu. Záruka se vztahuje na výrobní vady, které se mohou po dobu záruční lhůty vyskytnout. Není-li k výrobku dodáván záruční list, platí zákonem stanovená záruční lhůta. Odstranění závady je dle typu produktu realizováno výměnou produktu, výměnou vadného dílu, případně odstraněním závady .

Záruka se nevztahuje na škody způsobené:
·  neodborným použitím zařízení
·  mechanickým poškozením nebo opotřebením
·  živelnými pohromami (vodou, ohněm, bleskem)
·  jinými vnějšími vlivy (nestabilita elektrické sítě, přepěťové rázy indukované na telefonní lince nebo napájecím zdroji atd.).

Místo uplatnění reklamace 

V případě poruchy nebo výskytu výrobní vady výrobku v záruční době, je místem uplatnění reklamace sídlo firmy O.K.BAG s.r.o., Nádražní 2303/7, 680 01 Boskovice. Zboží zasílané na reklamaci nebo vrácení nikdy nelze zaslat na dobírku. Balíček jasně označte slovem Reklamace.

Způsob uplatnění reklamace 

Při zaslání nebo předání zboží k reklamaci je vždy nutno předložit:
·  doklad o nákup zboží (faktura)
·  záruční list (s výrobním číslem výrobku, pokud byl vystaven)
·  popis závady nebo důvod zaslání zboží

Reklamované zboží musí zákazník dopravit osobně nebo zaslat na místo uplatnění reklamace. Je-li reklamace uznána jako oprávněná, bude po jejím vyřízení zákazník vyzván k odběru zboží. V případě zájmu může být po dohodě zboží zákazníkovi zasláno.

Neoprávněná reklamace 

Při neoprávněné reklamaci (nebude-li zjištěna oznámená závada, nebo půjde-li o závadu nespadající do záruky) může prodávající požadovat úhradu vzniklých nákladů za testování, opravu) podle aktuálního ceníku servisních výkonů a úhradu veškerých nákladů spojených s doručením zboží zpět.

REKLAMAČNÍ ŘÁD
Přesunout se na začátek